Ingen skal sulte. Ud over at få tilstrækkelig og bedre ernæring handler verdensmål 2 også om, at landbruget på alle måder skal være bæredygtigt, tilpasset klimaforandringerne og bevare naturen. Handelsbarrierer og forvridninger i de globale landbrugsmarkeder skal fjernes og forebygges. Det er essensen af delmålene for verdensmål 2.


MÅL 3; Alle mennesker i alle aldre skal have et sundt liv og trives livet igennem. Vi skal reducere for tidlig død på grund af sygdomme som diabetes, kræft og KOL, og vi skal se færre dødsfald på grund af farlige kemikalier og forurening. Alkohol og stofmisbrug skal forebygges og behandles bedre, tobaksrygning skal begrænses. Mental sundhed og trivsel skal fremmes. Der skal være mulighed for at planlægge sin egen familie, og der skal være adgang til abort. Alle skal være dækket af en sundhedsdækning og have adgang til livsvigtig medicin til en overkommelig pris. Det er blot nogle af de i alt 13 delmål for verdensmål 3.


Alle skal have lige adgang til uddannelse, og både drenge og piger skal have mulighed for at blive klar til skolelivet og have mulighed for at gennemføre en gratis relevant grunduddannelse. Der skal være adgang til tekniske, erhvervs-, og videregående uddannelser af høj kvalitet, og antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder til at opnå ordentlige job eller starte egne virksomheder, skal øges væsentligt. Ulighed mellem kønnene i forhold til uddannelse skal afskaffes, hvilket også omfatter de mest udsatte, såsom mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer. Det er bare nogle af delmålene under verdensmål 4.


Der skal være ligestilling mellem kønnene, og piger og kvinders rettigheder og muligheder skal styrkes. Det er det overordnede indhold i det femte verdensmål. Det drejer sig derfor også om at eliminere vold og udnyttelse af kvinder, og om at kønnene har lige adgang til lederskab og økonomiske ressourcer. Det handler desuden om at anerkende og værdisætte ulønnet omsorg og husarbejde gennem adgang til bl.a. offentlige serviceydelser og institutioner og om at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien.


Rent drikkevand og ordentlige toiletforhold skal være tilgængeligt for alle. Kvaliteten af vandet skal forbedres ved at reducere forurening, affald og kemikalier samt ved at øge genanvendelsen af spildevand. Forbruget af vand skal være mere effektivt i alle sektorer, økosystemer for vand skal beskyttes og gendannes, og lokalsamfund skal deltage i at forbedre forvaltningen af vandressourcerne. Det er essensen af delmålene for verdensmål 6.


Alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Andelen af vedvarende energi skal øges væsentligt, og hastigheden hvormed vi effektiviserer energiforbruget skal fordobles.

Der skal også samarbejdes og forskes internationalt i ren energi og teknologi, også når det gælder fossile brændstoffer.Det er essensen i delmålene i verdensmål 7.


Mål 8: - Økonomien skal være i fortsat vækst. Vi skal opnå fuld beskæftigelse også for unge og personer med handicap, og produktiviteten skal øges, lige som teknologien skal opgraderes. Det skal vel at mærke ske, uden at det går ud over miljø og klima, og samtidig med at de ansatte har gode vilkår og anstændige jobs.

Men hvordan sikrer vi vækst og jobs uden at gå på kompromis med klimaambitionerne? Er iværksætteri og innovation bare buzzwords eller løsningen på det hele? Og hvilken roller spiller den danske model på det kommende årtis arbejdsmarked? Kort sagt; hvordan måler vi økonomisk vækst og anstændige jobs i Danmark?


For at sikre at mennesker trives og der er økonomisk udvikling, skal industri og infrastruktur opgraderes, og innovationen skal understøttes på et bæredygtigt grundlag for at sikre at mennesker trives og der er økonomisk udvikling. Det handler om at øge brugen af rene og miljøvenlige teknologier og give små og mellemstore virksomheder adgang til lån. Der er også lagt op til at sikre bedre internet og muligheder for at dele af viden.

.

Mål 10: - Reducer ulighed i og mellem lande. Sådan lyder verdensmål 10, hvis delmål blandt andet omfatter indkomststigninger for de dårligst stillede, inklusion, regulering af de finansielle markeder, ansvarlig migration og lige muligheder for alle i samfundet.


Mål 11: Gør byer, lokalsamfund og boligområder inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Sådan lyder verdensmål 11, hvis delmål blandt andet omfatter at sikre flere mennesker adgang til en bolig, de har råd til at bo i, at skabe et bæredygtigt transportsystem, og at minimere byernes samlede miljøbelastning.


Verdensmål 12 handler om at blive mere bæredygtige i den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Delmålene handler om at håndtere kemikalier forsvarligt og reducere mængden af affald, omlægge beskatning så den afspejler miljøpåvirkningen, samt om at reducere madspild og udnytte naturressourcer effektivt.


Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Sådan lyder verdensmål 13, hvis delmål blandt andet omfatter at integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker og sikre os mod klimarelaterede risici samt at sikre midler til grønne investeringer i udviklingslandene.ALFA-

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Verdensmål 14 handler om havet og inkluderer delmål om at stoppe overfiskeri og destruktive fiskemetoder, beskytte kyst- og havområder, forhindre forurening af havene, og at give småfiskere adgang til havets ressourcer og til markeder.


Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. Vi skal også bekæmpe ørkendannelse, og standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Sådan lyder verdensmål 15, hvis delmål blandt andet handler om at opretholde biodiversitet, at beskytte skove og beskyttede arter og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand.


Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Sådan lyder verdensmål 16, hvis delmål blandt andet fokuserer på at reducere vold, bekæmpe organiseret kriminalitet, fremme retssikkerheden, reducere korruption og bestikkelse samt håndhæve ikke-diskriminerende love og politikker.


Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene. Verdensmål 17 handler om partnerskaber og om, at vi løfter bedre, når vi løfter i flok og på tværs af sektorer. Delmålene inkluderer blandt andet, at vi skal fremme partnerskaber på tværs af erhvervsliv, civilsamfund og politik, og om at dele viden om teknologier på tværs af alle skel. Der er også delmål om at sikre, at handel foregår frit mellem lande, om at opkræve skatter til at finansiere det nationale budget, og om at de mest udviklede lande giver udviklingsbistand til verdens mindst udviklede lande.


klimaneu2050

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt. Det handler verdensmål 1 om. Men fattigdom er mange ting, og det første verdensmål dækker en række elementer såsom adgang til sociale ydelser og beskyttelse, finansielle tjenesteydelser og minimumrådighedsbeløb. De kan blandt andet være banklån, og om man kan stå imod over for sociale og økonomiske katastrofer.


I DEN GODE SAGS TJENESTE

HOVEDFORMÅL:

VELGØRENHED

HOVEDFORMÅL: GENBRUG/MILJØ

HOVEDFORMÅL: 

JOB TIL ALLE

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend